----- ZNAKI LOTNISKOWE I OZNACZENIA PASÓW -----

ZNAKI POZIOME

ZNAKI OBOWIĄZKOWEGO ZATRZYMANIA
Znaki obowiązkowego zatrzymania składają się z czerwonego tła i białych napisów. Oznaczają wjazd na pas startowy lub ważny obszar lotniska. Na lotniskach kontrolowanych pilot jest zobowiązany zatrzymać się przed każdym takim znakiem chyba, że dostanie wcześniej wyraźną zgodę od służb kontroli ruchu lotniczego. Na lotniskach niekontrolowanych, pilot zobowiązany jest zastosować odpowiednie środki ostrożności, wjeżdżając w obszary oznaczone znakami obowiązkowego zatrzymania. Znaki te, położone są, jeśli to tylko możliwe, po obu stronach drogi kołowania (w niektórych przypadkach możliwe jest umieszczenie jedynie po lewej stronie)

ZNAKI ZATRZYMANIA PRZED PASEM ORAZ ZNAKI SKRZYŻOWANIA Z PASEM

Znak zatrzymania przed pasem występuje zawsze ze znakiem skrzyżowania z pasem. Przed wjazdem na dany pas może być więcej niż jeden znak zatrzymania, jeśli operacje wykonywane na danym pasie przeprowadzane są w różnych warunkach pogodowych (głównie chodzi o operacje CATII/III). Oznaczenia dróg kołowania są w kolorze żółtym.

ZNAKI ZATRZYMANIA PRZED PASEM STARTOWYM

- gdy droga kołowania przecina pas, na którym wykonuje się operacje obejmujące: podejścia bez użycia instrumentów, podejścia nieprecyzyjne, podejście precyzyjne CAT I, starty
- w przypadkach, gdzie przecięcie dróg kołowania lub pasów, na których wykonuje się operacje CAT II/III składa się tylko z jednego oznaczenia punktu zatrzymania (nie ma dwóch punktów zatrzymania wykorzystywanych w zależności od aktualnej operacji na pasie)


Oznaczenie punktu zatrzymania dla kategorii CATII/III w przypadkach, gdy istnieje dodatkowo punkt zatrzymania bliżej pasa (patrz wyżej)
Jeśli oznaczenie punktu zatrzymania jest dalej niż 60 metrów od wjazdu na pas, odpowiednio dodaje się znaki CATII lub CAT III na powierzchni drogi kołowania po obu stronach znaku punktu zatrzymania.

ZNAKI SKRZYŻOWANIA DRÓG KOŁOWANIA
Znaki skrzyżowania dróg kołowania są umieszczane przed wjazdem na skrzyżowanie na utwardzonych drogach kołowania

ZNAKI PIONOWE

ZNAKI OZNACZENIA DROGI KOŁOWANIA
- czarne tło, żółte napisy - oznaczają drogę kołowania, na której się aktualnie znajdujemy
- czarne napisy, żółte tło - oznaczają kierunek kołowania do wskazanych dróg kołowania, bądź przecięcie z tymi drogami kołowania

ZNAKI SKRZYŻOWANIA Z PASEM

Oznacza, że droga kołowania przecina pas 15-33. Próg pasa 15 znajduje się na lewo od znaku, natomiast próg pasa 33 na prawo.

Oznacza, że droga kołowania przecina początek pasa 33. (znaki na końcach startowych pasa oznaczone są jedynie numerem tego pasa (33), podczas gdy inne zawierają informację o obu końcach pasa (15-33)

Oznacza punkt zatrzymania przed pasem na którym przeprowadzane są operacje CAT II

Oznacza punkt zatrzymania przed pasem na którym przeprowadzane są operacje CAT III

Oznacza punkt zatrzymania przed pasem na którym przeprowadzane są operacje łączone CAT II/III

Oznacza zakaz wjazdu w dany obszar

PRZYKŁADY OZNACZEŃ ZNAKÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH


Punkt zatrzymania przed pasem 25 dla operacji CAT II jaki i pozostałych operacji. Punkt zatrzymania znajduje się na drodze kołowania Alpha


Pierwszy punkt zatrzymania przed pasem 25 obowiązuje dla operacji CAT III i znajduje się na drodze kołowania Bravo.
Drugi punkt zatrzymania przed pasem 25 obowiązuje dla pozostałych operacji i znajduje się na drodze kołowania Alpha.

ZNAKI KIERUNKOWE I LOKACYJNE


Wskazuje kierunek do pasa 10 oraz do strefy cargo

Wskazuje jak kontynuować kołowanie (od miejsca w dolnym lewym rogu znaku - pez cyfry), by dotrzeć do wybranych dróg kołowania

ZNAKI INFORMACYJNE


Oznacza, że pas 10 oraz obszar cargo znajdują się na wprost, natomiast wjazd w drogę kołowania po prawej jest zabroniony.

Oznacza, że pas 18 znajduje się po prawej. Jeśli zdecydujemy się wjechać tą drogą kołowania na pas 18, będziemy mieli do dyspozycji 2000 metrów pasa.

OZNACZENIA PASÓW

Oznaczenia pasów, to poziome znaki koloru białego

OZNACZENIE PROGU PASA
Oznaczenie progu pasa składa się z systemu podłużnych białych pasów o identycznych wymiarach ułożonych symetrycznie od linii środkowej pasa. Liczba białych pasów na progu, koreluje z szerokością pasa:

Gdy desygnator pasa jest umieszczony bez oznaczenia progu pasa, na pas winny być naniesione minimum trzy pasy po każdej stroni linii środkowej pasa (minimum 30 metrów długie).

DESYGNATOR PASA (OZNACZENIE NUMERU PASA)
Desygnator pasa składa się z dwucyfrowej liczby naniesionej na pas w okolicy jego progu. Na pasach równoległych, każdy pas posiada desygnator dwucyfrowy z literą oznaczającą położenie pasa równoległego (L dla pasa po lewej, R dla pasa po prawej). Desygnator winien być widoczny od strony podejścia na dany pas.

OZNACZENIE LINII ŚRODKOWEJ PASA (CENTERLINE)
Linia środkowa pasa oznaczona jest przerywaną linią ciągłą, składająca się z pasów długości 30 metrów i przerw między nimi, długości 20 metrów.OZNACZENIE STREFY PRZYZIEMIENIA I ODLEGŁOŚCI
Oznaczenie strefy przyziemienia zapewnia się na pasach, na których wykonuje się operacje precyzyjnego podejścia do lądowania chyba, że odpowiednie jednostki uznają, iż takie oznaczenie jest niepotrzebne.
Oznaczenie strefy przyziemienia składa się z par czworokątnych znaków ułożonych symetrycznie w stosunku do linii środkowej pasa. Liczba par koreluje z długością pasa, która jeszcze pozostała:

Znaki strefy przyziemienia są zawsze rozmieszczone w odstępach 150 metrów, zaczynając od progu pasa. Pasy na których wykonuje się operacje nieprecyzyjnych podejść do lądowania nie są wyposażone w znaki strefy przyziemienia.


OZNACZENIE AIMING POINT (PUNKT CELOWANIA)
Wskazuje na miejsce idealnego przyziemienia. Składa się z pary dwóch białych, szerokich pasów, ulokowanych po obu stronach linii środkowej pasa. Zazwyczaj punkt celowania (aiming point) umieszczony jest w odległości 400m od progu pasa.

OZNACZENIA BOCZNYCH GRANIC PASA
Boczne granice pasa oznaczone są przez linię ciągłą białą, rozciągającą się od progów pasa, po jego obu stronach. Oznaczenia bocznych granic pasa umieszczane są zwykle na pasach, na których wykonuje się operacje podejść precyzyjnych, oraz na tych pasach z operacjami nie precyzyjnymi, gdzie z powietrza pas nie odróżnia się wystarczająco od otaczającego środowiska.
Oznaczenia bocznych granic pasa są umieszczone nie dalej niż 30 metrów od linii środkowej pasa, nie zważając na całkowitą szerokość pasa.OZNACZENIE PRZEMIESZCZONEGO PROGU PASA


ZAMKNIĘTE PASY LUB DROGI KOŁOWANIA LUB ICH CZĘŚCI
Oznacza się je znakiem krzyża (biały lub żółty) naniesionym na pas lub drogę kołowania, które to są całkowicie wyłączone z użycia (lub część z nich).

OZNACZENIE STREFY PRZED PROGIEM PASA (CHEVRON MARKING)
Gdy strefa nawierzchni przed progiem pasa przekracza 60 metrów długości i nie jest przeznaczona do użytku operacyjnego, cała długość strefy oznaczona jest odpowiednimi znakami (patrz niżej) koloru żółtego, wskazującymi swoim kierunkiem próg pasa.